مزایای باشگاه وفاداری مشتریان

مزایای باشگاه وفاداری مشتریان از شروع استفاده از برنامه های وفاداری مشتریان زمان زیادی نگذشته است. ولی به همین زودی بسیاری از برنامه های قبلی ناکارآمد شده و به برنامه های جدیدتر نیاز هست. تجربه ی مصرف کنندگان به سرعت در حال تغییر و پیشرفت است. و مدیران باید به تناسب این سرعت، برنامه های … ادامه