پیش بینی فروش و تحلیل نقطه سر به سر

پیش بینی فروش و تحلیل نقطه سر به سر پیش بینی فروش منجر به استاندارد سازی هزینه ها ، سود و رشد فروش رستوران شما خواهد شد. اگر نتوانید یک برنامه مدون پیش بینی فروش از روند فروش ۳ سال اول عملکرد رستورانتان تهیه کنید تعداد بسیار کمی سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری بر … ادامه