تنظیمات یکپارچه برنامه رستورانی سپند بخش دوم

تنظیمات یکپارچه برنامه رستورانی سپند 

تنظیم و فعال کردن کالر ایدی