آموزش برنامه حسابداری رستوران و کافی شاپ

قسمت سوم صندوق : تعریف مشترکین

تعریف مشترکین جدید ، جستجو و تنظیمات مربوط به آن

تعریف و انواع تخفیف مشترکین

گزارش گیری از مشترکین به تفکیک فروش نقدی و غیرنقدی

خروجی گرفتن به صورت فایل اکسل گزارش مشتریان

اعمال تخفیف به مشترکین خاص با شرایط مختلف 

اعمال منو اختصاصی به مشترکین

محدودیت فروش غیر نقدی تعریف تخفیف ترکیبی