آموزش برنامه جامع حسابداری رستوران و کافی شاپ

قسمت اول صندوق

تعریف میز و سالن

تعریف گارسن

تعریف پیک ها و مدیریت آنها

تغییر عناوین مشترکین و معرفی روش های آشنایی با مجموعه

تعریف انواع کارت تخفیف مشترکین

معرفی پایانه فروش (پوز) بانکی

مدیریت رزو میزها و تعریف انواع مراسم تعریف پیجرها