نرم افزار ساخت و تولید سپند

نرم افزار ساخت و تولید سپند

مدیریت بهینه موجودی مواد اولیه و محصول

انعطاف بالا در روشهای ساخت و تولید محصول

گزارشهای متنوع مصرف مواد و محاسبه بهای تمام شده