نرم افزار خزانه داری

شرکت سامان داده پرداز سپند

مدیریت بهینه و دقیق دارایی های نقدی و اسنادی

توزیع دسترسی و پیاده سازی مراکز خزانه داری و صندوقها

سرعت و دقت درانجام عملیات مرتبط با دریافت و پرداخت

header image exchange 300x250 نرم افزار خزانه داری

123456 300x283 نرم افزار خزانه داری

نرم افزار تحت ویندوز با قابلیت تعریف تعداد نامحدود مرکز خزانه داری و صندوق

مدیریت منابع نقدی با گزارشهای حرفه ای گردش وجوه نقد(مستقیم) و بودجه نقدی

یکپارچگی با سیستمهای حسابداری، بازرگانی، پیمان و قراردادها

امکان استفاده یکپارچه با دیگر سیستم های پیوست و امکان ارائه خروجی مورد نظر جهت استفاده در سایر سیستم ها

تنوع دریافت پرداخت

معرفی مراکز خزانه داری و باجه های دریافت و پرداخت با تنظیمات امنیتی

معرفی منابع و مصارف سازمانی

استفاده از وجوه نقد، ارز، اسناد دریافتنی و پرداختنی، اسناد تضمینی، ضمانت نامه

سرعت بالا و سهولت کاربری در واحد دریافت و پرداخت

صدور اسناد دریافت و پرداخت به تفکیک مراکز خزانه داری با سریال مستقل

استفاده از انواع موارد قابل دریافت پرداخت (نقد، بانک، اسناد، حواله، تضمینی) در یک سند واحد

انجام عملیات دریافت پرداخت به صورت ارزی/ ریالی

صدور سندهای مالی مربوطه به صورت خودکار در سیستم حسابداری

تعریف سطح دسترسی ریز و دقیق فروشندگان در گروه های مختلف

چاپ چک به صورت ریالی/ ارزی با تنظیمات دلخواه و فرمهای قابل تعریف برای انواع بانکها

ارتباط اسناد دریافت و پرداخت با فاکتورهای خرید و فروش جهت مدیریت تسویه فاکتورها

کنترل و نظارت بر دریافت و پرداخت صندوقهای اسناد و نقدی

مدیریت انواع وضعیت اسناد دریافتنی و پرداختنی و صدور اسناد مربوطه حین تغییر وضعیت

امکان تعیین بودجه سالانه منابع و مصارف و تهیه گزارش بودجه نقدی به تفکیک ماه

پوشش کامل فرآیند صدور دستور پرداخت و پروسه انجام تایید پرداخت تا صدورچک و سند مالی

سرعت و دقت در تهیه صورت مغایرت حسابهای بانکی

امکان تعریف فایل صورت حساب بانکهای مختلف در انواع txt, excel, dbf

گزارش مغایرت بانکی شامل اقلام باز صورت حساب، اقلام باز دفتر حساب، اقلام پاس شده، تراز مغایرت

کنترل تنخواه و منابع و تسهیلات دریافتی و پرداختی

مدیریت تنخواه های پرداختی و نحوه هزینه کرد و صدور خودکار اسناد مالی مربوط

دریافت و پرداخت گروهی اسناد دریافتنی پرداختنی و صدور سندهای مالی تجمعی

تعیین منابع و مصارف حین صدور سند دریافت پرداخت

تعیین نحوه پرداخت وجه فاکتور و تعیین خودکار تاریخ تسویه

تعریف تسهیلات دریافتی و پرداختی و زمانهای دریافت و پرداخت اقساط

مدیریت تسویه فاکتورها با لحاظ دریافتها، پرداختها، برگشتیها، تخفیفات نقدی و ...

گزارشهای دقیق موجودی برای تصمیم گیری مدیران

گزارش کاردکس دریافت و پرداخت به صورت ماهانه و پیش بینی موجودی بانکها در تاریخ دلخواه

گزارش اسناد تضمینی و ضمانت نامه های بانکی و تاریخ سررسید آنها

گزارش اسناد سررسید شده در تاریخ مشخص و هشدار به کاربر

گزارش گردش وجوه نقد براساس منابع و مصارف به روش مستقیم

گزارش اسناد تنخواه و ریز هزینه کرد به تفکیک نوع در فاصله تاریخی مشخص

گزارش کلی و تفصیلی نقدینگی به تفکیک حسابهای نقد و بانک و اسناد به تفکیک ریال و ارز

امکان تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارشها به اکسل

امکان طراحی و تعريف گزارشهای جديد با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پويا