نرم افزار حسابداری مالی

شرکت سامان داده پرداز سپند

اندازه پذیری و انعطاف سیستم از رستوران های کوچک تا هولدینگ های بزرگ

پوشش دهی دقیق، سریع و آسان انواع گزارشهای قانونی برای رستوران های ذیربط

تصمیم گیری سریع و دقیق بر اساس گزارش های اطلاعاتی چند لایه از تراز ها تا اسناد مالی

112 286x300 نرم افزار حسابداری مالی

22 300x300 نرم افزار حسابداری مالی

تطبیق پذیری سریع و پوشش دهی کامل عملیات حسابداری انواع رستوران ها، فست فودها و ...

امکان نگهداری دفاتر و اسناد هر تعداد شرکت در قالب شخصیتهای مالی مستقل

امکان تعریف هولدینگ و مراکز مالی و شعب با امکان تجمیع اطلاعات مالی

امکان تعریف کدینگ حسابها به صورت دلخواه و با درختواره نامحدود

ارائه ی انواع گزارشهای حسابداری پیش فرض و آماده در کنار ابزار گزارش ساز پویا

گزارشهای استاندارد و جامع برای ذینفعان

ارائه خلاصه سند ماهانه برای ارائه دفاتر و اسناد به صورت مکانیزه به سازمان امور مالیاتی

ارائه صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه و سود و زیان با تنظیمات دلخواه

ارائه دفاتر حسابهای عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

کاربری آسان و سرعت بالای ورود اطلاعات

معرفی الگوی سند جهت تسهیل ورود اسناد مالی

کنترل ماهیت حساب حین ورود اطلاعات اسناد

امکان انتقتا اطلاعات اسناد حسابداری بین رستوران ها

تطبیق و یادداشت گذاری روی آرتیکل های اسناد مالی

امکان دریافت سند مالی از نرم افزارهای شرکتهای دیگر در قالب وب سرویس یا فایل متنی

تعریف الگوی بستن حسابها، افتتاح و اختتام حسابها و نیز تسهیم مانده حساب به صورت دلخواه

کنترل صحت عملکرد کاربران

تعیین سطح دسترسی کاربران به حسابها و کلیه سطوح دسترسی کاربران به کلیه فرمهای عملیاتی

امان کنتر صحت اطلاعات موجود در سند قبل از عملیات تایید یا ثبت نهایی

تعریف کارتابل برای تایید و امضای الکترونیک اسناد مالی طی گردش کار چند مرحله ای سازمان

مشاهده اطلاعات سایر سیستم ها از آرتیکل های وابسته در اسناد حسابداری

امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مثبته مالی

کدینگ باز حسابها برای پوشش دهی به انواع نیاز ها

تعریف سر فصل های پیشنهادی مطابق یا کدینگ متعارف و با توجه به نوع رستوران

امکان تعریف چهار سطح حساب ثابت و یک، سه یا شیش سطح حساب تفصیلی شناور

تعریف طول کد حساب به صورت دلخواه

امکان اصلاح کدینگ حسابها در هر دوره مالی

گزارش های دقیق و حرفه ای برای مدیران، حسابداران و حسابرسان

گزارش دفتر روزنامه در سطوح کل، معین، تفصیلی

گزارش دفتر حسابها بصورت تجمعی و تفصیلی روی تمام سطوح حسابها

گزارش تراز آزمایشی دو،چهار،شش یا هشت ستونی با گزارشگیری چند لایه

گزارش آنالیز و مرور حسابها برروی تمام حسابها و تفصیلیها

تهیه فرم چاپی اسناد و گزارشها در حالتهای مختلف

امکان تهیه ی نمودترها و گرافهای متنوع در تمام فرم ها و ارسال کلیه ی گزارشها به اکسل

امکان ساختن انواع گزارشهای مالی به دلخواه کاربران و محاسبه نسبتهای مالی

ویرایش های قابل ارائه

سیستم مالی ویرایش رستورانهای کوچک با یک لایه تفصیلی

سیستم مالی ویرایش استاندارد یا سه لایه تفصیلی

سیستم مالی ویرایش توسعه یافته با شش لایه تفصیلی

سیستم مالی ویرایش فارسی با پایه ارزی غیر ریالی محیط کاربری فارسی، با انتخاب ارز پایه، تاریخ شمسی یا میلادی

سیستم مالی ویرایش انگلیسی با پایه ارزی غیر ریالی محیط کاربری انگلیسی، با انتخاب ارز پایه، تاریخ میلادی