نرم افزار انبار و کالا

شرکت سامان داده پرداز سپند

نرم افزار انبار و کالا رستوران

کنترل موجودی به روز و توزیع شده مقداری و ریالی

نظارت دقیق بر عملکرد انبارها و گردش کالا

انبارداری مدرن با نرم افزار مدیریت انبار پیوست

free inventory software 268x300 نرم افزار انبار و کالا

نرم افزار انبار و کالا رستوران

1234 300x283 نرم افزار انبار و کالا

نرم افزار انبار و کالا رستوران

نرم افزار تحت ویندوز با پشتیبانی از عملیات مقداری یا مقداری/ ریالی

پیاده سازی انواع انبارهای صنعتی، بازرگانی ، اموال و کالای مصرفی

امکان تهیه انواع گزارشهای موجودی، گردش کالا، کاردکس کالا به صورت مقداری و مقداری ریالی

امکان استفاده یکپارچه با دیگر سیستم های پیوست و امکان ارائه خروجی مورد نظر جهت استفاده در سایر سیستم ها

رهگیری و کنترل موجودی کالاهای خاص

ثبت اطلاعات سریال کالاها و کد رهگیری کالاها (Serial No, Lott No)

معرفي الگوی سریال کالا و تخصیص خودکار سریال به کالاها

گزارش گردش کالا با سريال مشخص و موجودی کالاها به تفکيک کد رهگیری و تاریخ انقضا

یکپارچگی با سایر نرم افزارهای عملیاتی در سازمان

صدور سند مالی و رسيد و حواله بصورت خودکار هنگام انجام عمليات مقداری ريالی

امکان استفاده از سرویس آرشیو الکترونیک جهت مدیریت کلیه ضمائم و اسناد مرتبط با انبار

یکپارچگی انبارها، موجودی کالاها و ساختارهای اطلاعاتی با سیستم بازرگانی

امكان دریافت فرم درخواست کالا از اتوماسیون اداری سپند

پشتیبانی از ساختار کاملا باز و منعطف کالاها و انبارها

معرفی انبارها و توزیع موجودی اولیه به تفکیک کالا در هر انبار

معرفی کالاها و گروه بندی آنها به صورت درختی در هفت سطح با امکان تعيين طول کد کالا در هر سطح

معرفی اطلاعات کامل کالاها شامل کد، نام، نام لاتین، شماره فنی، بارکد، ایران کد، واحدهای اصلی و فرعی

معرفی انواع عملیات ورود و خروج کالا از انبار (مقداری و ریالی)

گزارشهای متنوع و انواع عملیات کنترلی و اصلاحی

انجام عملیات به روز رسانی بهای تمام شده کالاها به همراه اصلاح سندهای مالی صادر شده

تطبیق ریالی عملیات انبار با اسناد مالی برای کنترل مغایرت احتمالی

گزارش کاردکس کالا مقداری و ريالی، کاردکس تجمعی کالا و گزارش گردش کليه کالاها به تفکيک انبار

گزارش موجودی کالا به تفکيک انبار ،کالا و گروه‏ کالا به صورت مقداری و مقداری ريالی

گزارش تگ‏های انبار همراه با گزارش شمارش‏های اول تا سوم انبارگردانی و گزارش‏های مغايرت موجودی انبارها

گزارش کالاهايی که به نقطه سفارش، حداقل يا حداکثر موجودی رسيده‏اند

تعديل قيمت کالاها در انبارهای مختلف با امکان ثبت مالی

امکان تهیه نمودارها و گرافهای متنوع در تمام فرمها و ارسال کلیه گزارشها به اکسل

امکان طراحی و تعريف گزارشهای جديد با استفاده از ابزار قدرتمند طراحی گزارش‏های پويا

کاربری ساده با ابزارهای حرفه ای

تفکیک عملیات انبارها به صورتهای مقداری و مقداری /ریالی (عملیات حسابداری انبار)

انجام عمليات مقداری مشتمل بر صدور رسيد و حواله انبار، درخواست کالا و سفارش خريد و عمليات انبار گردانی

انجام عمليات مقداری ريالی مشتمل بر ورود و خروج کالا، نقل و انتقال کالا بين انبارها، تعديل قيمت کالا

تعیین حق دسترسی کاربر به انبارها و انواع عملیات و گزارشهای مقداری یا مقداری/ریالی

استفاده از روش‏های ثبت موجودی دائمی يا ادواری و روش‏های قيمت گذاری ميانگين، FIFO

ریالی کردن اسناد مقداری انبار به صورت انفرادی و گروهی