بازرسی رعایت پروتکل های بهداشتی در رستوران ها

با توجه به ابعاد تبعات استمرارتعطیلی اصناف و نظر به ارتقای سطح رعایت پروتکل ها، بازرسین اتحادیه  موظف به بازدید و پایش رعایت پروتکل های بهداشتی در واحد های صنفی می باشند.

اتحادیه رستوران و سلف سرویس های تهران ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترم تحت پوشش در ارتباط با رعایت پروتکل های بهداشتی، یاد آور می گردد : بازرسین این اتحادیه موظف و مکلف به پایش عملکرد واحد های صنفی در رعایت پروتکل های بهداشتی می باشند و لذا در زمان حضور بازرسین ،همکاری متصدی واحد صنفی الزامیست.

همکار گرامی ،با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا ،عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در واحد های صنفی متخلف در شهر های قرمز به مدت ۳ هفته (پلمپ) و در شهر های نارنجی به مدت ۲ هفته (پلمپ) انجام می گردد.

روابط عمومی اتحادیه رستوران و سلف سرویس های تهران 

دسته بندی ها:

برچسب ها:

این صفحه را به اشتراک بگذارید

دیدگاه خود را ثبت کنید