ابلاغ تسهیل بدهی بدهکاران بانکی

به استناد مصوبه شصت و چهارمین جلسه مورخ 1400/01/21 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مواعد مقرر در ((قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور)) به مدت 6 ماه تمدید گردید که این مهم طی بخشنامه شماره 00/21293مورخ 1400/01/28 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است .

بر همین اساس  مهلت مندرج در قانون مزبور،برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای قانونی مذکور بهرهمند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خرداد ماه سال 1400برای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه 1400 و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1400 تمدید می گردد

روابط عمومی اتحادیه رستوران وسلف سرویس های تهران