مزايای باشگاه وفاداری مشتريان

مزايای باشگاه وفاداری مشتريان از شروع استفاده از برنامه هاي وفاداري مشتريان زمان زيادي نگذشته است. ولي به همين زودي بسياري از برنامه هاي قبلي ناکارآمد شده و به برنامه هاي جديدتر نياز هست. تجربه ي مصرف کنندگان به سرعت در حال تغيير و پيشرفت است. و مديران بايد به تناسب اين سرعت، برنامه هاي …

ادامه مطلبمزايای باشگاه وفاداری مشتريان