• تهران، خیابان آزادی
  • ۵۵ ۴۴ ۳۳ ۲۲ ۲۱ ۹۸+
  • newyork@gmail.com
  • ۵۶ ۴۴ ۳۳ ۲۲ ۲۱ ۹۸+
  • xtra_theme_live@

پشتیبانی  ۲۴ ساعته 

شنبه الی چهارشنیه۹ الی ۱۷
پنجشنبه۹ الی ۱۳
جمعهاز طریق تیکت